E-podatelna

Podatelna definuje postup v rámci povinně zveřejňovaných informací dle § 2 odstavce 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Doručování dokumentů

Dokumenty (listiny) v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě předávané na přenosných technických nosičích dat se doručují na adresu:

Název organizace:

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, okres Karlovy Vary
Konečná 917/25
Karlovy Vary
360 05

ID datové schránky: feimmj2

Elektronická adresa podatelny: sekretariat.zskonecna@zskonecnakv.cz

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

Datové zprávy budou přijímány pouze v následujících formátech

 • textové soubory (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt, *.wpd)
 • tabulkové soubory (*.xls,* .xlsx, *.ods)
 • dokumenty (*.pdf)
 • obrazové přílohy (*.jpg,*.jpeg, *.gif, *.tif, *.tiff, *.bmp, *.png)
 • zvukové přílohy (*.mp3, *.wav)
 • fyzické nosiče pro předávání elektronických dat: flash disk, cd-rom, dvd-rom.
 • Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.

Jak bude nakládáno s datovými zprávami obsahujícími škodlivý kód

 • Datová zpráva
 • Pokud doručená datová zpráva obsahuje škodlivý kód není považována za doručenou na podatelnu a není zpracovávána. Sdělení o zjištění škodlivého kódu je na adresu odesílatele zasláno pouze v případě, že lze elektronickou adresu odesílatele zjistit.
 • Pokud doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je možné určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument nebude zpracován.
 • Nosič pro předávání elektronických dat bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem převzaty.

Nebude-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu (v analogové či digitální podobě), který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 1. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
 2. Musí však z něj být patrno: kdo ho podává, čeho se týká a co se navrhuje
  • u fyzické osoby je nutno uvést: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování podle § 19 odst. 4.
  • U fyzické osoby s podnikatelskou činností je nutno uvést: jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě (další možností je uvést provozovaný druh podnikání), identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku (případně jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání či adresu pro doručování). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
 3. Podání musí obsahovat předepsané náležitosti. V případě nedostatků či jiných vad správní orgán pomůže podateli nedostatky odstranit, případně vyzve podatele k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 4. Forma podání může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, vždy však podepsaná:
  • vlastnoručně
  • uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.
 5. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, případně doplněno způsobem uvedeným v bodě 4. může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 6. Podání je učiněno prostřednictvím správního orgánu a dnem kdy věcně a místně příslušnému orgánu došlo.
 7. Pokud nastane situace, že správní orgán není schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1. jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.
 8. Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona: v případě jiného správního orgánu rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.
Formulář o žádost
 
 
 
 

Poznámka: Stačí vyplnit pouze jeden z výše uvedených kontaktů. Pokud bude vyplněn E-mail, bude vám automaticky zaslána kopie zprávy.
 

 
 
Požadavky na nahrávání