Žákovský parlament

Žákovský parlament sdružuje žáky 3.- 9. ročníku. Schůzky probíhají každé úterý od 7.15 hod, a dále dle potřeby.

Koordinátorka:  Mgr. Štěpánka Šťastná (stastna.stepanka@zskonecnakv.cz)

Co je žákovský parlament?

 • Žákovský parlament je skupina volených žáků naší školy.
 • Je složen ze zástupců 3. – 9. tříd.
 • Zástupce do žákovského parlamentu si volí každá třída sama a zvolí též náhradníka v případě nepřítomnosti zástupce.
 • Žákovský parlament se schází pravidelně 1x týdně.
 • Žákovský parlament se schází pravidelně 1x měsíčně s ředitelem školy.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků ale i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a její okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení regálů na tašky v jídelně školy, ovlivňují skladbu potravin v potravinovém automatu, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, …)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (psí útulek, spolupráce s dětskými domovy, spolupráce s mateřskou školou, spolupráce s domovem důchodců atd.)

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá dětem nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává žákům možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Akce žákovského parlamentu

Abychom se mohli smysluplně podílet na fungování školy, bylo nezbytné poznat zákonitosti jejího provozu. Proto byli na schůzky postupně pozváni pan školník, paní uklízečka a vedoucí školní jídelny. Každý z nich žákům přiblížili svoji práci a také problémy, které během roku vznikají. Ukázal jim, kde díky nevhodnému chování žáků utíkají škole peníze a vysvětlil jim, jak by bylo možné šetřit na potřebnější věci, kdyby se chování a přístup žáků školy změnil. Parlamenťáci informace přenášeli do svých tříd a snažili se působit na své spolužáky, aby se situace zlepšila. Jednání parlamentu se pravidelně účastnila paní ředitelka. Seznamovala žáky se změnami ve vybavení školy a také s vizuální proměnou celé budovy. Během roku bylo osázeno atrium, upraveny chodby, postupně se mění jednotlivé třídy. Na žádost žáků školy se v areálu buduje stání pro kola.

Parlamenťáci se po celý rok snažili rozhýbat dění ve škole. Z nabídky netradičních dnů Hrdé školy vybrali čtyři - Den šílených účesů, Teplákový den, Retro den a Den naruby. Pro své spolužáky připravili řadu aktivit, které měly velkou odezvu. Navíc se s celou školou zapojili do EKO týdne a Kampaně obyčejného hrdinství. Díky aktivitám žákovského minipodniku Rodoklub mohl parlament vybrat příjemce finanční podpory. Stala se jím canisterapie pana Stránského Když pes pomáhá žít a záchranná stanice Drosera - Bublava. Leonbergři pana Stránského se přijeli představit na konci školního roku.

Jako odměna za celoroční práci je pro žákovský parlament naplánován výjezd do Prahy a návštěva Poslanecké sněmovny PČR.

Fotografie ve fotogalerii Žákovský parlament