EU projekty

VÝZVA Č.22 - ŠABLONY I.

Jsme zapojeni do projektu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání) - MŠMT Výzva č. 22 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I.

V tomto projektu je škola zapojena v období školních roků 2017-2018 a 2018-2019.

Na tento projekt budeme navazovat a aktuálně v letošním školním roce 2018-2019 žádáme o zapojení se do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II (pro méně rozvinutý region) „Zkvalitňujeme výuku II.“ V následujících dvou školních letech 2019-2020 a 2020-2021 budeme čerpat finanční prostředky z tohoto projektu.

V projektu OP VVV Šablony I. je naše škola zapojena do těchto aktivit:

 1.  Školní asistent - personální podpora základní školy
 2.  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 3.  CLIL ve výuce na základních školách
 4.  Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem
 5. Čtenářský klub pro žáky základní školy

1. Školní asistent - personální podpora základní školy.

V této aktivitě škola získala finance v hodnotě 420 240,- Kč Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

V této aktivitě škola získala finance v hodnotě 420 240,- Kč Cílem této aktivity je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere „hostitelskou“ školu (může si vybrat jinou základní školu, ale také mateřskou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílající školy rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.

3. CLIL ve výuce na základních školách - prohlubování znalostí pedagogických pracovníků V této aktivitě škola získala finance v hodnotě 215 080 Kč

Co je to metoda CLIL. CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) Pojem CLIL byl vytvořen v roce 1994 a je používán Radou Evropy jako zastřešující termín pro různé formy vyučování nejazykových předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce. Specifikem CLIL jsou dva cíle, kdy je vyučován nejazykový předmět a současně systematicky rozvíjen cizí jazyk. Cílem této aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje cizí jazyk (dále jen „pedagog - lektor“), povede své dva kolegypedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk (dále jen „pedagog-nejazykář“). Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 25 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářem připraví pět CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru. Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.

4. Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

V této aktivitě škola získala 170 460,- Kč, za které poskytuje doučování pro žáky školy. Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

5. Čtenářský klub pro žáky základní školy

V této aktivitě škola získala 69 108,-Kč. Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Celkem získala škola 959 808, -Kč, které použila na platy vyučujících, realizaci výše jmenovaných aktivit a částečně na nákup pomůcek pro žáky školy.

Mgr. Petr Kordík - ředitel školy

VÝZVA Č.63 - ŠABLONY II.

Šablony II (č. 02_18_063)

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme se zapojili do výzvy Šablony II

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 • Název projektu: Zkvalitňujeme výuku
 • Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021
 • Celková hodnota projektu: 1 565 100 Kč

Přehled aktivit, které realizujeme v rámci projektu Zkvalitňujeme výuku

V rámci základní školy realizujeme tyto aktivity: 

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Klub čtenářský
 • Klub badatelský
 • Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • CLIL ve výuce (ZŠ)
 • Tandemová výuka

Využití ICT ve vzdělávání V rámci školní družiny realizujeme tyto aktivity: 

 • Školní asistent
 • Zapojení odborníka z praxe

VÝZVA Č.80 - ŠABLONY III.

                                                             

     

Příjemce dotace: Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

 

Název projektu: Zkvalitňujeme výuku III 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019839

 

Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

  

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

  

Z finančních prostředků v celkové výši 823.380,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

 

Kluby pro žáky ZŠ

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Projektový den v ZŠ

 

APIV

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi                                                    (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.   

Benefity pro naši školu
Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání
V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Informační semináře 
V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Více informací naleznete na webu projektu www.inkluzevpraxi.cz

  

SRP

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se naše škola zapojila do projektu „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (SRP), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283.
Doba realizace projektu: od září 2019 do 30. listopadu 2021.
Projekt nám pomůže zabezpečit následující formy podpory v rámci systému intenzivní podpory:

 • základní vzdělávací program pro širší vedení školy,
 • nástavbový vzdělávací program pro širší vedení školy na základě identifikovaných potřeb účastníka,
 • poradenskou a konzultační podporu ze strany odborných pracovníků projektu,
 • individuální formy podpory,
 • benchhlearning,
 • manuály a vzorové dokumenty strategického řízení a plánování
   

Více o projektu
Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále
používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol. Existence dlouhodobých a udržitelných strategických vizí a cílů a systematický přístup k hodnocení pedagogů a jejich profesnímu rozvoji přitom dle průzkumů TALIS (Mezinárodní šetření TALIS 2013) a OECD (Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v ČR 2012) vedou ke zlepšení výsledků výuky a zvyšování kvality vzdělávání. Snahou projektu SRP proto bude ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích obcí s rozšířenou působností postavit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení a plánování ve školách. Současně budou koordinovány strategické vize škol s potřebami a prioritami v územích.

Rozsáhlý projekt, který se rozběhl v březnu 2016, se soustředí na mateřské a základní školy s potenciálem rozvoje v oblasti strategického řízení a plánování. Vychází z premisy, že je třeba podporovat účast ředitelů a vedení škol v širších formách profesního rozvoje. Proto se projekt SRP nezaměří jen na kurzy a semináře, ale s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby škol nabídne pedagogickým pracovníkům účast na individuálních formách profesního rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning).

Kromě tolik potřebné práce s pedagogickými pracovníky přímo v prostředí škol, pomůže projekt SRP i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém. Experti z projektu SRP poskytnou v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační pomoc. Pomoc se bude vztahovat k výběru výzev a zaměření jednotlivých projektů (např. tzv. šablony).

Ve snaze rozvinout schopnosti strategického řízení a plánování ve školách a v územích bude činnost zabíhat do celé škály oblastí. Kromě již zmíněných Center podpory, kde odborníci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) poskytnou metodické rady v oblasti strategického řízení ve školách, bude projekt SRP rozvíjet tzv. individuální pomoc ředitelům škol. Nabídne dále vzdělávací aktivity ve formě prezenčních a distančních seminářů, místních konferencí a webinářů pro příjemce IPo Místní akční plány rozvoje vzdělávání nebo informační podporu ve formě znalostní databáze.