ŠPP

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poskytování poradenských služeb

Školské poradenské pracoviště při Základní škole Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců.

Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, vedení školy, speciální pedagog, sociální pedagog a koordinátor pro nadané.

Vždy je potřeba sjednat si telefonicky konkrétní termín, aby schůzka byla prospěšná oběma stranám.

 

Kontakty na školní poradenské pracoviště

(školní rok 2023/2024)

 

výchovný poradce 

(zajišťuje výchovné poradenství)

Mgr. Nikol Dědková

Mgr. Jiří Matocha

Telefon737 158 892  
e-mail

matocha.jiri@zskonecnakv.cz

dedkova.nikol@zskonecnakv.cz

kariérový poradce 

(zajišťuje kariérové poradenství)

Mgr. Jiří Matocha
Telefon601 585 612
e-mailmatocha.jiri@zskonecnakv.cz
 
metodik prevence Mgr. Kateřina Vorlíčková
Telefon353 447 523
e-mailvorlickova.katerina@zskonecnakv.cz  
metodik prevence Mgr. Vladimír Neumann
Telefon724 333 579
e-mailneumann.vladimir@zskonecnakv.cz  
sociální pedagogMgr. Kateřina Vorlíčková
Telefon353 447 523
e-mailvorlickova.katerina@zskonecnakv.cz    
speciální pedagogBc. Denisa Zelinová
Telefon353 447 535
e-mailzelinova.denisa@zskonecnakv.cz  
koordinátor pro nadanéMgr. Dana Chladová
Telefon353 447 530
e-mailchladova.dana@zskonecnakv.cz  

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků.

Jsou zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,                                  

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

V Karlových Varech dne 15. 12. 2018                                       

 

Pro informovanost zákonných zástupců zde uvádím aktuální znění části vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb a školských poradenských zařízení.

Ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6,§ 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

§ 1

Poskytování poradenských služeb

(1) Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1).

(3) Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o

a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona,

a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem4).

(6) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

§ 2

Účel poradenských služeb

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,

c) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,

d) prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

e) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo v odlišných životních podmínkách,

g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

h) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

i) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,

j) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,

k) metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

l) metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

m) posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,

n) součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

§ 2a

Pravidla poskytování poradenských služeb

(1) Při poskytování poradenských služeb školy a školská poradenská zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum). 

a) dodržují účel poradenských služeb,

b) dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,

c) vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu začleňování,

d) poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

e) spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,

f) sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

g) informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,

h) poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

(2) Při poskytování poradenských služeb školská poradenská zařízení na základě souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka poskytují závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu školskému poradenskému zařízení, které se na péči o žáka podílí.

§ 2b

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

(1) Školská poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu vyšetření, vycházející z aktuálního stavu poznatků příslušné vědní disciplíny a v souladu s těmito poznatky s nimi pracují; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích potřeb je nutné rozhodnutí založit na využití několika postupů.
(2) Postupy, nástroje a metody psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky musí být standardizované. Není-li to možné, volí poradenská zařízení ty postupy, nástroje a metody, které mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání žáka a slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a uzpůsobení postupů práce s ním, a to ve školním i domácím prostředí.
(3) Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního stavu žáka nebo posouzení jiným odborníkem, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží.

§ 3

Školská poradenská zařízení

(1) Typy školských poradenských zařízení jsou:

a) pedagogicko-psychologická poradna (dále jen "poradna"),

b) speciálně pedagogické centrum (dále jen "centrum").

(2) Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků, jejichž činnost je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce. Ředitel školského poradenského zařízení zajistí průběžné metodické vedení těchto pracovníků.

(3) Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost ve školách a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem zvýšení kvality poradenských služeb právnickou osobou zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) K naplnění vzdělávacích potřeb žáka školská poradenská zařízení při poskytování poradenských služeb spolupracují s dalšími odborníky.                           

Pracovní náplň speciálního pedagoga

1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a

vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.

2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.

3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických,

tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace,

kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními

vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením

a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami

a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace

a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.

Pracovní náplň výchovného poradce

A) Standardní činnosti výchovného poradce
(standardní činnosti výchovného poradce stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

I. I Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

I.II Metodické a informační činnosti

1) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

            a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů a práce s nadanými žáky.

4) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

B) činnosti přesahující standardní činnosti výchovného poradce

Tyto činnosti spočívají v tvorbě a analýze metod práce při vykonávání odborných činností výchovného poradce. Tyto činnosti jsou na kvalitativně vyšší úrovni, než standardní činnosti výchovného poradce.

1) Odborná práce se zájmovými dotazníky a profesiogramy.

2) Odborná práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) Odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení.

4) Odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování.

5) Řešení problémových situací.

5) Vyhledávání mimořádně nadaných dětí a participace na úpravách jejich učiva.

6) Odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů na škole.  

Pracovní náplň metodika prevence

Standardní činnosti metodika prevence

(standardní činnosti metodika poradce stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Důležité kontakty na školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.

Zřizovatelem PPP Karlovy Vary je Karlovarský kraj. PPP Karlovy Vary je zařazena do sítě škola školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR.       

 

KONTAKT

 • Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
 • Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
 • Telefon: 602 572 887 – ústředna, sociální pracovník
 • E-mail: sekretariat@pppkv.cz

PPP  Karlovy Vary úzce spolupracuje s dalšími zařízeními poradenského systému ve školství, se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech (SPC) a se Střediskem výchovné péče v Karlových Varech (SVP).

Webové stránky: https://www.pppkv.cz/

 

JAK DO PORADNY?

Objednání: O vyšetření dítěte do 18 let může požádat pouze zákonný zástupce dítěte, a to osobně, telefonicky nebo písemně - vyplněním žádosti o vyšetření.

Aby poradna mohla posoudit, jakou odbornou službu a v jakém rozsahu bude třeba dítěti poskytnout, potřebuje předem řadu důležitých informací a stručný popis problému, který je třeba řešit. Proto spolu se žádostí o vyšetření je nutné odevzdat (zaslat) do PPP vyplněný formulář „Dotazník pro rodiče“. 

Pro zasílání žádostí o vyšetření, sdělení rodičů, příp. písemných dotazů používejte e-mailovou adresu:

Karlovy Vary: sekretariat@pppkv.cz

Další důležité kontakty a odkazy

 • Středisko výchovné péče Karlovy Vary

adresa: Sportovní 28, K. Vary 36001

telefon: 774 715 266

webové stránky: http://svpkvary.cz/web/

 

 • Speciálně pedagogické centrum 

adresa: Vančurova 83, K. Vary 360 17

telefon: 739 322 351

webové stránky: http://www.specskoly.cz/centrum

 

 • Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna

Adresa: Karlovarská 67, 323 00 Plzeň, Tel: 377 536 459
Webové stránky: www.dduplzen.cz

 

 • Ordinace odborného lékaře psychiatra pro děti a dorost, MUDr. Jitka Bartková

Adresa: Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 235 211

 

 • Ordinace odborného lékaře psychiatra pro děti a dorost

MUDr. Blanka Stefanovičová
Adresa: Sokolovská 1622, 356 01 Sokolov
Telefon: 352 600 347

 

 • Ordinace klinické psychologie

PhDr. Naděžda Němcová
Adresa: Krymská 1799/25A, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 236 329

 

 • Centrum pro dítě a rodinu VALIKA

Adresa: Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Webové stránky: www.valika.cz

 

 • Nadace Naše dítě

Adresa: Ústavní 95, 181 00 Praha 8
Webové stránky: www.nasedite.cz

 

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Webové stránky: www.msmt.cz

 

 • Linka bezpečí, z. s.

Adresa: Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Telefon: 266 727 979
Webové stránky: www.linkabezpeci.cz
E-mail: info@linkabezpeci.cz

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytuje Linka bezpečí sociální služby krizové pomoci.

Důležité kontakty na Linku bezpečí:

Linka bezpečí
Nemusí to vědět všichni.
Můžeš to říct nám.
Nevíš si rady?
Bojíš se?
Rodiče ti nerozumí?
Ubližuje ti někdo?
Nedaří se ti v lásce?
Máš pocit, že to nezvládáš?
Telefon: 116 111 zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
 

Rodičovská linka Linky bezpečí:

E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz