ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Zde najdete výňatek ze ŠVP. Celé jeho znění najdete jako dokument ke stažení.

1.1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

Žáci mají právo: 

 • na základní vzdělání a školské služby
 • na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace 
 • na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy 
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích
 • na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • na to, aby při vzdělávání žáků byla vždy věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 • požádat o pomoc a radu, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo mají problémy. Požádat o pomoc může žák kteréhokoliv vyučujícího, přednostně se doporučuje oslovit třídního učitele nebo výchovného poradce.
 • vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím třídní samosprávy k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání
 • na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok
 • na rovnoměrné rozvržení ústního i písemného zkoušení
 • vytvářet třídní samosprávu, volit a být do ní voleni
 • na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy (škola vydala v roce 2018 Etický kodex pedagogických pracovníků)
 • účastnit se všech akcí pořádaných školou
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku
 • vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají; tento názor by měl být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost
 • na svobodu pohybu ve vymezených školních prostorách
 • na respektování jejich soukromého života a života jejich rodiny

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • nosit pravidelně žákovské knížky (I.st.), domácí úkoly (po vzájemné dohodě školy s rodiči) a školní pomůcky
 • účastnit se akcí pořádaných školou, na které se přihlásili 
 • dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • v odborných učebnách a tělocvičnách dodržovat bezpečnostní a provozní řády učeben a tělocvičen
 • udržovat pořádek ve všech prostorách školy
 • plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem • ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni odstranit na své náklady nebo uhradit
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (informovat pedagogického pracovníka, že je žákovi nevolno, že se mu stal úraz atd.)

1.2 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte prostřednictvím třídních schůzek, konzultací, žákovské knížky (I.st.), systému EduPage, e-mailové korespondence nebo telefonicky
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením je věnována pozornost. Zákonný zástupce žáka by se měl vyjadřovat adekvátní formou (korektní jednání vůči pedagogickým pracovníkům školy). 
 • vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou
 • na informace a poradenskou pomoc školy, nebo školského poradenského zařízení pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (poskytuje výchovný poradce, pedagogicko-psychologická poradna, anebo speciálně pedagogické centrum) 
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu
 • na včasnou informaci o změnách v rozvrhu
 • na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy
 • na respektování jejich soukromého života a života jejich rodiny

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost:

 • přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce 
 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
 • na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování a vzdělávání žáka 
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
 • průběžně kontrolovat žákovskou knížku (I.st.) a EduPage
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (například: rodné číslo dítěte, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, datum zahájení školní docházky, údaje o zdravotní způsobilosti) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích 
 • nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku 
 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

1.3 OCHRANA OSOBNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY (UČITEL, ŽÁK, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)

Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy mají právo:

 • na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, zákonných zástupců a vedení školy
 • požádat zákonné zástupce, aby při jednání s nimi byl přítomen i zástupce z vedení školy
 • odmítnout neohlášenou návštěvu jakékoliv osoby během vyučovací hodiny, s výjimkou vedení školy a kontrolních orgánů 
 • na to, aby bez jejich souhlasu nebyly pořizovány audio nebo videonahrávky a fotografie jejich osoby

V případě jakéhokoli hrubého slovního a fyzického napadání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy bude přivolána Police ČR.