EVVO - Environmentální vzdělávání

Co je to EVVO?

Definice environmentální výchovy

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

Samotné chápání a vymezování pojmu environmentální výchova je velmi různorodé, definic je celá řada. Ideální je, pokud si pro každodenní práci a komunikaci s kolegy či rodiči vybere každý tu svou.

Podle Aleše Máchala lze environmentální výchovu v nejširším slova smyslu popsat jako veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především:

 • zvyšovat spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, za smysluplné využívání místních zdrojů,
 • rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti,
 • utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz na dobrovolnou skromnost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života.

Cíle environmentální výchovy

"Environmentální výchova si klade za cíl hledat a hlavně nabízet ekologicky příznivější způsoby našeho života. Zjednodušeně bychom mohli říci, že hlavní cíl environmentální výchovy leží ve změně jednání lidí tak, aby "měkčeji našlapovali po Zemi“, uvádí Helena Nováčková v knize Zelený Ostrov, 2011.

„Smyslem ekologické výchovy není nařizovat a poučovat, ale otevírat nové prostory pro utváření vlastního názoru, pro uvažování v širších souvislostech. Rádi bychom, aby si děti byly vědomy závislosti lidí na přírodě, s trochou nezbytné pokory dokázaly vnímat a oceňovat zázraky fotosyntézy a dekompozice, uměly a chtěly o něco pečovat a nést za něco svůj dílek odpovědnosti“, Aleš Máchal, 2009

„Jednou ze základních snah ekologické výchovy je vzbuzovat poptávku po méně konzumních, duchovnějších a také radostnějších způsobech života...“, říká Hana Librová, 1992

Tým EVVO

Tým EVVO

(Školní tým pedagogických pracovníků pro realizaci EVVO)

Vedoucí týmu EVVO

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Štěpánka Šťastná

telefon

353 447 527

e-mail

stastna.stepanka@zskonecnakv.cz

Člen týmu EVVO (základní škola)

 

e-mail

 

Člen týmu EVVO (základní škola)

 

telefon

 

e-mail

 

Člen týmu EVVO (školní družina)

 

telefon

 

e-mail

 

Člen týmu EVVO (základní škola)

Josef Rajzl                                             

telefon

 

e-mail

rajzl.josef@zskonecnakv.cz

Náplň práce koordinátora EVVO

Pracovní náplň školního koordinátora EVVO

 • Koordinuje přípravu a zpracování školního programu EVVO a spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery. Dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy, navrhuje řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy.
 • Vytváří společně s vedením školy Dlouhodobý školní plán environmentální výchovy (ŠPEV).
 • Vytváří společně s členy týmu EVVO Krátkodobý roční plán environmentální výchovy.
 • Koordinuje realizaci EVVO na škole či školském zařízení, spolupracuje s vedením i zaměstnanci školy, pedagogy i provozními pracovníky.
 • Poskytuje ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností.
 • Účastní se dalšího vzdělávání a neustále rozvíjí své vědomosti a dovednosti.
 • Vyhledává možnosti a příležitosti k poznávání okolního prostředí školy.
 • Koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO.
 • Navazuje a podporuje kontakty se středisky ekologické výchovy (SEV), neziskovými organizacemi, subjekty poskytujícími ekovýchovné programy a služby a koordinuje a využívá nabídky a služby na podporu EVVO.
 • Podněcuje spolupráci s rodiči žáků školy, zřizovatelem městem Karlovy Vary, partnery v obci a regionu.
 • Koordinuje a organizuje konkrétní akce a projekty.
 • Koordinuje sběr elektrozařízení a použitých baterií a kontroluje jejich bezpečné uložení v prostorách školy.
 • Podněcuje, koordinuje a osobně přispívá k ekologizaci provozu školy.
 • Prezentuje činnost školy v oblasti EVVO na veřejnosti.
 • Podílí se na získávání prostředků na EVVO.
 • Vytváří ve škole pracovní skupinu pro EVVO.